ผู้นำเสนอบทความวิจัย
ค่าลงทะเบียน
ชำระภายใน 15 พ.ค. 61
- อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 2,000 บาท
- นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท


ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ
ค่าลงทะเบียน
ชำระภายใน 15 พ.ค. 61
- อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 1,000 บาท
- นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท

     * การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
     * ผู้ชำระค่าลงทะเบียน จะได้รับ กระเป๋า เอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
     * ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 พ.ค. 61 เท่านั้น

ช่องทางการชำระเงิน


ชื่อบัญชี : ________________
หมายเลขบัญชี : ________________
ชื่อธนาคาร : ________________
สาขา : ________________


การส่งหลักฐานการชำระเงิน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งกลับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยส่งมาทาง อีเมล์ : conference.skru@gmail.com
* รบกวนส่งแบบฟอร์มการชำระเงิน วันเดียวกันกับที่ท่านโอนเงิน