# องค์กร / หน่วยงานร่วมจัด ที่อยู่เว็บไซต์
1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) URL
2. เครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคใต้ตอนล่าง URL
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ URL
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา URL
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ URL
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย URL
7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ URL
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา URL
9. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี URL
10. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ URL
11. วิทยาลัยชุมชนสงขลา URL
12. วิทยาลัยชุมชนสตูล URL
13. วิทยาลัยชุมชนยะลา URL
14. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี URL
15. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส URL