# รายละเอียด ดาวน์โหลด
1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ" ครั้งที่ 12 Download
2. การจัดรูปแบบบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download
3. เทมเพลตบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download
4. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA Download
5. การจัดทำโปสเตอร์งานวิจัย (สำหรับผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว) Download
6. เทมเพลตทำโปสเตอร์งานวิจัย (สำหรับผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว) Download
7. แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน Download