คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ติดต่อ (074)336975 และ (074)260-286 มือถือ (094)593-0121
อีเมล์ : conference.skru@gmail.com
เว็บไซต์ : https://ird.skru.ac.th/ranc2018

คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 - 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7428-6940-69 โทรสาร 0-7428-6961 E-mail: rdo@group.psu.ac.th