โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
“สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

1. หลักการและเหตุผล
           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพรายได้และการพึ่งพาตนเอง ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 9 เครือข่าย เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โดย สกอ. ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน และการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และสร้างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อชุมชนและประเทศชาติ
           ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยในแต่ละเครือข่ายฯ ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

2. วัตถุประสงค์
           2.1  เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเผยแพร่ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืนต่อชุมชนและประเทศชาติ
           2.2  เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน
           2.3  เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาค มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน
           2.4  เพื่อจัดประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยและเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย

3. หัวข้อและเนื้อหาของการประชุม
           การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ ได้กำหนดหัวข้อหลักในการประชุม คือ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” และประเด็นที่เป็นเนื้อหาในการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วย
           3.1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
           3.2  วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
           3.3  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
           3.4  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/สร้างสรรค์
           3.5  การศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
           3.6  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

4. รูปแบบการดำเนินการ
           4.1  การเสวนาทางวิชาการ ดำเนินการภายใต้หัวข้อหลัก คือ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยจัดเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ พร้อมการเสวนาพิเศษในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และส่วนของภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินธนา จังหวัดตรัง
           4.2  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย (Research exhibitions) โดยจัดนิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย
                  4.2.1  นิทรรศการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ แบ่งเป็นภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 9 เครือข่าย นิทรรศการ ดังนี้
                            1. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
                            2. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
                            3. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
                            4. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
                            5. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
                            6. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางบน
                            7. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางล่าง
                            8. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
                            9. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
                  4.2.2  นิทรรศการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จำนวนทั้งสิ้น 13 นิทรรศการ
                  4.2.3  นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิณทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากฐานรากสู่รัฐและพาณิชย์ โดยนำผลงานวิจัยเด่นของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ทั้งบนและล่าง อย่างละ 1 โครงการเข้าจัดแสดงในนิทรรศการ โดยมุ่งเน้นโครงการที่สอดคล้องหรือตอบสนองพระราชกรณียกิจของพระองค์
                  4.2.4  นิทรรศการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
                  4.2.5  พื้นที่เจรจาธุรกิจ เพื่อการประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชนภายในงาน
           4.3  การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentations)
           4.4  การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentations)
           4.5  การประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประชุมหารือกำหนดแผน นโยบายในการดำเนินการของเครือข่ายผู้บริหารการวิจัย พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายร่วมกัน
           4.6  การประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแนวทางการดำเนินการของผู้ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาทั่วประเทศ