Register for Presenter

ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความวิจัย

Register for Participants

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

Submission/Assess Paper

เข้าสู่ระบบเพื่อส่งบทความ/ประเมินบทความ

Report of Registration

รายงานผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
Date Event
1 ม.ค. 61 วันเริ่มต้นลงทะเบียน/ส่งบทความ (ผ่านทางเว็บไซต์) สำหรับผู้นำเสนองานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
30 มี.ค. 61 วันสุดท้ายของการรับบทความวิจัย (ผ่านทางเว็บไซต์)
10 เม.ย. 61 วันสุดท้ายของการรับบทความวิจัย (ผ่านทางเว็บไซต์)
9 เม.ย. 61 แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย (ผ่านทางเว็บไซต์)
20-27 เม.ย.61 แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย (ผ่านทางเว็บไซต์)
30 เม.ย. 61 วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข (ผ่านทางเว็บไซต์)
2 พ.ค. 61 วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข (ผ่านทางเว็บไซต์)
11 พ.ค. 61 วันสุดท้ายของการแจ้งหนังสือตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย
15 พ.ค. 61 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านทางเว็บไซต์)
1-15 พ.ค. 61 ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเสนอบทความ
27-29 พ.ค. 61 วันประชุมวิชาการ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง