ลำดับ ชื่อรายงานข้อมูล ดูข้อมูล
1 สรุปแผนบริการวิชาการวิชาการแก่สังคม (ภาพรวมทุกปี) จำแนกตามหน่วยงาน
2 สรุปแผนบริการวิชาการวิชาการแก่สังคม (แยกตามปี) จำแนกตามหน่วยงาน
3 สรุปสัดส่วนการทำบริการวิชาการแก่สังคม (ภาพรวมทุกปี) จำแนกตามหน่วยงาน
4 สรุปสัดส่วนการทำบริการวิชาการแก่สังคม (แยกตามปี) จำแนกตามหน่วยงาน