ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
ดูข้อมูล ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ คณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณะครุศาสตร์ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย อี เอ็ม บอล ในงานวิศวกรรม ณ ชุมชนบ้านห้วยขัน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา สมศักดิ์ แก้วพลอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน เสรี ชะนะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เอกรินทร์ วาโย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ กรฤต นิลวานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกรำโนราและดนตรีสู่ความเป็นเลิศ โอภาส อิสโม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บริการวิชาการพื้นที่เป้าหมายเกาะแต้ว คณะวิทยาการจัดการ" อังคณา ธรรมสัจการ คณะวิทยาการจัดการ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์ของที่ระลึกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว โอภาส อิสโม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2560
โครงการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จำปาดะจากงานวิจัยสู่ตลาด อังคณา ธรรมสัจการ คณะวิทยาการจัดการ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างทักษะวิชาชีพและเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีการเกษตรของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รัญจวน อิสรรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกร รัญจวน อิสรรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2560
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา(ปี๒) วรรณดี หนูหลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วรรณดี หนูหลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560
โครงการแข่งขันทักษะทางการบัญชี ครั้งที่ 14 สุพยอม นาจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการประหยัดพลังงานแก่ชุมชนเทศบาล ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กันตภณ มะหาหมัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รุจิราพรรณ คงช่วย คณะครุศาสตร์ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รุจิราพรรณ คงช่วย คณะครุศาสตร์ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรื่อง ร้องรำทำงานศิลป์ ครั้งที่ 11 รวิสรา ศรีชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) กรฤต นิลวานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในระดับปฐมวัย ณัฐรินทร์ แซ่จุง คณะครุศาสตร์ 2560

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |