ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
ฝึกปฏิบัติการ Fun with English ศูนย์ภาษา 06 พ.ค. 2558 - 08 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยสำหรับครู คณะครุศาสตร์ 28 เม.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบบูรณาการ คณะครุศาสตร์ 27 เม.ย. 2558 - 28 เม.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ 25 เม.ย. 2558 - 26 เม.ย. 2558
โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา 20 เม.ย. 2558 - 21 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนตำบลทุ่งหวัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 มี.ค. 2558 - 28 มี.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษารูปแบบ STEM สำหรับครูปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะสื่อผสม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 26 มี.ค. 2558 - 27 มี.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Google สำหรับผู้ประกอบการ SMEs คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 มี.ค. 2558 - 27 มี.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 มี.ค. 2558 - 22 มี.ค. 2558

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28