ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร้องรำทำงานศิลป์ ครั้งที่ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 04 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิด คิด คิด ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 3 คณะครุศาสตร์ 30 พ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คณะครุศาสตร์ 30 พ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษครูประถมศึกษาสู่สังคมอาเซียน คณะครุศาสตร์ 29 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายสิ่งแวดล้อม ปฐพี-วารี-พฤกษา (ดิน - น้ำ - ป่า) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจำปาดะเกาะยอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดอาเซียน เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 พ.ค. 2558 - 26 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือโฮมรูม คณะครุศาสตร์ 25 พ.ค. 2558 - 26 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบทางอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาชุมชน ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ครั้งที่ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแพทย์แผนไทยสู่ชุมชนด้านการรักษาโรค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08 พ.ค. 2558 - 10 พ.ค. 2558

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28