ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มิ.ย. 2558 - 25 มิ.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 20 มิ.ย. 2558 - 21 มิ.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์และเหมืองข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มิ.ย. 2558 - 21 มิ.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป (MS Excel) สำหรับคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มพูนทักษะทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ง ทักษะการใช้เครื่องมือทางชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 มิ.ย. 2558 - 11 มิ.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 มิ.ย. 2558 - 10 มิ.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปี 2 คณะครุศาสตร์ 06 มิ.ย. 2558 - 07 มิ.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมเค้กจากจำปาดะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28