ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนตำบลทุ่งหวัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559
โครงการเกษตรตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 ก.พ. 2559 - 31 มี.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัตวบาลบริการด้าน การจัดการพืชอาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของแพะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 ม.ค. 2559 - 30 มี.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกรำโนรา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 20 ม.ค. 2559 - 22 ม.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนวิทยาศาสตร์จากโครงงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ 07 ม.ค. 2559 - 09 ม.ค. 2559
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะครุศาสตร์ 05 ม.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัตวบาลบริการด้าน การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 01 ม.ค. 2559 - 01 ม.ค. 2559
โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจำปาดะพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสตูล สถาบันวิจัยและพัฒนา 01 ม.ค. 2559 - 01 ม.ค. 2559
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 พ.ย. 2558 - 10 มี.ค. 2559
การสอนดนตรีสำหรับครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 24 มิ.ย. 2558 - 26 มิ.ย. 2558

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28