ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณ์แบบโครงการ(Project Approach) สำหรับเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 26 มี.ค. 2559 - 27 มี.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 3 คณะครุศาสตร์ 24 มี.ค. 2559 - 25 มี.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากผลิตผลการเกษตร ปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 19 มี.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาพพิมพ์จากธรรมชาติและประติมากรรมดินเผา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18 มี.ค. 2559 - 19 มี.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครู โดยใช้ ไอ ที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 มี.ค. 2559 - 25 มี.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบป้ายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัตวบาลบริการด้าน การถอดบทเรียนด้านการจัดการพ่อแม่พันธุ์เป็ดเทศของกลุ่มเกษตรกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559
โครงการค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษามือขั้นพื้นฐานสำหรับครู กศน. คณะครุศาสตร์ 27 ก.พ. 2559 - 28 ก.พ. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย อี เอ็ม บอล ในงานวิศวกรรม ณ ชุมชนบ้านห้วยขัน ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 ก.พ. 2559 - 25 ก.พ. 2559

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28