ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ความล้มเหลวและสาเหตุต้นตอของปัญหา ณ บริษัทถังโลหะตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 พ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวาดภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการพระราชดำริ 18 พ.ค. 2559 - 19 พ.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ 12 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Phonics กับการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ 07 พ.ค. 2559 - 07 พ.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 03 พ.ค. 2559 - 04 พ.ค. 2559
โครงการฝึกปฏิบัติการ เรื่อง CLT Techniques and Materials ศูนย์ภาษา 02 พ.ค. 2559 - 04 พ.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยสำหรับครู คณะครุศาสตร์ 28 เม.ย. 2559 - 29 เม.ย. 2559
โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล คณะวิทยาการจัดการ 25 เม.ย. 2559 - 25 ก.ค. 2559
โครงการผลิตภัณฑ์จำปาดะจากงานวิจัยสู่ตลาด คณะวิทยาการจัดการ 23 เม.ย. 2559 - 22 ก.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 เม.ย. 2559 - 05 เม.ย. 2559

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28