ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแข่งขันทักษะทางการบัญชีครั้งที่ 13 คณะวิทยาการจัดการ 18 ส.ค. 2559 - 18 ส.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนดนตรีสำหรับครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 29 มิ.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกระโดดเชือกภูมิปัญญาไทยสู่การแข่งขันระดับสากล คณะครุศาสตร์ 25 มิ.ย. 2559 - 26 มิ.ย. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมความเข้มแข็งกิจกรรมปลาสวยสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ปี 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร้องรำทำงานศิลป์ ครั้งที่ 10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21 มิ.ย. 2559 - 22 มิ.ย. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อการปลูกผักในระบบไอโดรโปนิกส์ ปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 มิ.ย. 2559 - 18 มิ.ย. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 มิ.ย. 2559 - 17 มิ.ย. 2559
โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนและกล่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน (กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/ กิจกรรมที่ 2 อยรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access ขั้นสูง/ กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏฺบัติการ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดเมื่อย/ กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวยำกรอบจากข้าวสังข์หยด) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 พ.ค. 2559 - 29 มิ.ย. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยและการใช้พลังงานอย่างประหยัด ณ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 พ.ค. 2559 - 28 พ.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือโฮมรูม คณะครุศาสตร์ 23 พ.ค. 2559 - 24 พ.ค. 2559

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28