ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในงานท่องเที่ยว (กิจกรรมการสร้างรายการอาหารภาษาอังกฤษให้แก่ร้านค้าและร้านอาหารนชุมชนตำบลคูเต่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบทางอุตสาหกรรมเพื่อท้องถิ่น ณ ศาลาชุมชน ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ครั้งที่4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00 543 - 00 543
โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access ขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 00 543 - 00 543

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28