ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มพูนทักษะทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบบูรณาการ คณะครุศาสตร์ 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานและการกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ คณะครุศาสตร์ 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MGT Creative Business คณะวิทยาการจัดการ 00 543 - 00 543
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00 543 - 00 543
โครงการค่ายดาราศาตร์และอวกาศสำหร้บเยาวชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของชุมชนฯ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00 543 - 00 543

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28