ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้ง ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 เม.ย. 2555 - 27 เม.ย. 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทักษะการซ้อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าระดับชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 เม.ย. 2555 - 25 เม.ย. 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยสำหรับครู คณะครุศาสตร์ 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 คณะครุศาสตร์ 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิด..คิด..คิด..ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2 คณะครุศาสตร์ 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย อี เอ็ม บอล ในงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00 543 - 00 543
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ความล้มเหลวและสาเหตุต้นตอของปัญหา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00 543 - 00 543

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28