ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่อข่ายสังคมออนไลน์ คณะครุศาสตร์ 30 พ.ค. 2555 - 28 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์โครงการ คณะวิทยาการจัดการ 28 พ.ค. 2555 - 10 ก.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วจก.พัฒนา OTOP คณะวิทยาการจัดการ 22 พ.ค. 2555 - 23 พ.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำผ้าบาติก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 พ.ค. 2555 - 18 พ.ค. 2555
เทคนิคและกระบวนการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 พ.ค. 2555 - 18 พ.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 10 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะครุศาสตร์ 07 พ.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของชุมชน ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดสงขลา พัทลุงและสตูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07 พ.ค. 2555 - 21 พ.ค. 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ 18 เม.ย. 2555 - 26 เม.ย. 2555

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28