ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง บทบาทและการตั้งรับของสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุงและสตูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 มิ.ย. 2555 - 22 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่3 : พิชิตโจทย์เอนทรานซ์ คณะวิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2555 - 22 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับครู คณะครุศาสตร์ 18 มิ.ย. 2555 - 20 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ โครงการพระราชดำริ 13 มิ.ย. 2555 - 13 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะครุศาสตร์ 07 มิ.ย. 2555 - 09 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเอกสารการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Flip Album คณะครุศาสตร์ 07 มิ.ย. 2555 - 08 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะด้านการวิจัยสำหรับครู คณะครุศาสตร์ 06 มิ.ย. 2555 - 07 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานและตาราง 9 ช่อง คณะครุศาสตร์ 02 มิ.ย. 2555 - 03 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระบบจัดการเนื้อหาสำหรับพัฒนาระบบ E-learning (Content Management system for E-learning) คณะวิทยาการจัดการ 01 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28