ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 30 มิ.ย. 2555 - 01 ก.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 มิ.ย. 2555 - 28 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมทักษะทางชีววิทยา เคมี และดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (เสริมสร้างทักษะทางเคมี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 มิ.ย. 2555 - 28 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คณะครุศาสตร์ 28 มิ.ย. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
การสอนดนตรีสำหรับครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 27 มิ.ย. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มิ.ย. 2555 - 27 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มพูนทักษะทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มิ.ย. 2555 - 27 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนโดยเน้นกระบวนการศึกษาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 มิ.ย. 2555 - 28 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมทักษะทางชีววิทยา เคมี และดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (เสริมสร้างทักษะทางชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 มิ.ย. 2555 - 26 มิ.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตน้ำพริกแกงปักษ์ใต้โดยใช้การผลิตตามมาตรฐาน GMP คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 มิ.ย. 2555 - 23 มิ.ย. 2555

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28