ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09 ส.ค. 2555 - 24 ส.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ความล้มเหลวและสาเหตุต้นตอของปัญหา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 ก.ค. 2555 - 24 ส.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่ิองคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปกรรมสู่ชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 25 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบทางอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ณ ศาลาชุมชน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ร้องรำทำงานศิลป์ ครั้งที่ 6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18 ก.ค. 2555 - 19 ก.ค. 2555
HR บริการวิชาการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะการพูด คณะวิทยาการจัดการ 14 ก.ค. 2555 - 28 ก.ค. 2555
ทักษะการปรับวง มิติรสเพลงไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 04 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555
เกษตรเคลื่อนที่สู่ฟาร์มชุมชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 04 ก.ค. 2555 - 30 ส.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนและประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ 03 ก.ค. 2555 - 13 ก.ย. 2555

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28