ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการเกษตรเคลื่อนที่สู่ฟาร์ม ปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22 ก.พ. 2556 - 25 ก.ค. 2556
โครงการค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลี้ยงปลาสวยงามแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31 ส.ค. 2555 - 31 ส.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย อี เอ็ม บอล ในงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 ส.ค. 2555 - 28 ส.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การไหว้ครูประจำปี 2555 และสัมมนาหมอพื้นบ้าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 ส.ค. 2555 - 23 ส.ค. 2555
การแข่งขันทักษะทางการบัญชี ครั้งที่ 9 (SKRU ACCOUNT GENIUS IX) คณะวิทยาการจัดการ 22 ส.ค. 2555 - 22 ส.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาในท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ส.ค. 2555 - 24 ส.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ส.ค. 2555 - 19 ส.ค. 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายสิ่งแวดล้อม ปฐพี-วารี-พฤกษา (ดิน-น้ำ-ป่า) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ส.ค. 2555 - 10 ส.ค. 2555

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28