ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะครุศาสตร์ 25 มี.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บริการวิชาการพื้นที่เป้าหมายเกาะแต้ว คณะวิทยาการจัดการ" คณะวิทยาการจัดการ 20 ก.พ. 2560 - 09 มี.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกรำโนราและดนตรีสู่ความเป็นเลิศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 19 ก.พ. 2560 - 01 พ.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07 ก.พ. 2560 - 13 ก.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างทักษะวิชาชีพและเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีการเกษตรของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 24 ม.ค. 2560 - 21 มิ.ย. 2560
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 ม.ค. 2560 - 07 มี.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์ของที่ระลึกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 16 ม.ค. 2560 - 18 ม.ค. 2560
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะครุศาสตร์ 07 ม.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 01 ธ.ค. 2559 - 23 มี.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ โครงการพระราชดำริ 03 ก.ย. 2559 - 03 ก.ย. 2559

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28