ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ 22 เม.ย. 2556 - 25 เม.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SMEs Creative คณะวิทยาการจัดการ 04 เม.ย. 2556 - 14 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 มี.ค. 2556 - 26 มี.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยืดอายุน้ำพริกแกงปักษ์ใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 มี.ค. 2556 - 05 เม.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กราฟิกสำหรับภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2556 - 20 มี.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหคร จ.สงขลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 มี.ค. 2556 - 21 มี.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09 มี.ค. 2556 - 10 มี.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 มี.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุบาลปลาสวยงามร่วมกับการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 01 มี.ค. 2556 - 06 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประดิษฐ์เทริดมโนราห์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 26 ก.พ. 2556 - 01 มี.ค. 2556

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28