ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 พ.ค. 2556 - 22 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสงขลา โดยใช้ Phonics and Whole Language ศูนย์ภาษา 21 พ.ค. 2556 - 23 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 พ.ค. 2556 - 18 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวาดภาพทางพฤฏษศาสตร์ โครงการพระราชดำริ 11 พ.ค. 2556 - 12 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายสิ่งแวดล้อม ปฐพี-วารี-พฤกษา (ดิน-น้ำ-ป่า) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 พ.ค. 2556 - 10 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้อาเซียนแบบบูรณาการ คณะครุศาสตร์ 09 พ.ค. 2556 - 10 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปราศจากสาารเคมี 100% สำหรับการดูแลผิวหน้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09 พ.ค. 2556 - 10 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คณะครุศาสตร์ 02 พ.ค. 2556 - 01 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ โครงการพระราชดำริ 27 เม.ย. 2556 - 27 เม.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 เม.ย. 2556 - 23 เม.ย. 2556

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28