ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน คณะครุศาสตร์ 17 มิ.ย. 2556 - 19 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิค คิค คิค ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 15 มิ.ย. 2556 - 16 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะการเขียนหนังสือราชการ คณะครุศาสตร์ 15 มิ.ย. 2556 - 16 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สารสนเทศทางการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 14 มิ.ย. 2556 - 15 มิ.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนและประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ 10 มิ.ย. 2556 - 16 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ 03 มิ.ย. 2556 - 05 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานและการกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ คณะครุศาสตร์ 01 มิ.ย. 2556 - 02 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะสื่อผสม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 30 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มพูนทักษะทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 พ.ค. 2556 - 23 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย อี เอ็ม บอล ในงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 พ.ค. 2556 - 21 มิ.ย. 2556

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28