ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาตร์เพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวท.สาขาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06 ก.ค. 2556 - 27 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 คณะครุศาสตร์ 06 ก.ค. 2556 - 07 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบทางอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาชุมชน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ครั้งที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04 ก.ค. 2556 - 09 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการจัดสวนและการดูแลสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 04 ก.ค. 2556 - 05 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 การทำวิจัยในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 26 มิ.ย. 2556 - 26 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คณะครุศาสตร์ 22 มิ.ย. 2556 - 23 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์เฟิร์นชายผ้าสีดาและการเพาะเลี่้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่า โครงการพระราชดำริ 21 มิ.ย. 2556 - 21 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุบาลปลาสวยงามวัยอ่อนแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21 มิ.ย. 2556 - 05 ก.ค. 2556
โครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 20 มิ.ย. 2556 - 21 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปกรรมสู่ชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 19 มิ.ย. 2556 - 26 มิ.ย. 2556

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28