ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ส.ค. 2556 - 23 ส.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนดนตรีสำหรับครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07 ส.ค. 2556 - 09 ส.ค. 2556
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูประถมศึกษาสู่สังคมอาเซียน New Trends in Teaching English for the upcoming AEC คณะครุศาสตร์ 26 ก.ค. 2556 - 28 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ความล้มเหลวและสาเหตุต้นตอของปัญหา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 ก.ค. 2556 - 14 ส.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ 25 ก.ค. 2556 - 26 ก.ค. 2556
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การไหว้ครูประจำปีและสัมมนาหมอพื้นบ้าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร้องรำทำงานศิลป์ครั้งที่ 7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18 ก.ค. 2556 - 19 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 17 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ (ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมจีบ กะหรี่ปั๊บและหมี่กะทิ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 ก.ค. 2556 - 17 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรัครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 ก.ค. 2556 - 16 ก.ค. 2556

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28