ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้และการซ่อมบำรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07 เม.ย. 2557 - 07 เม.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนและการสร้างข้อสอบถาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ศูนย์ภาษา 02 เม.ย. 2557 - 04 เม.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศสำหรับครูชายแดนใต้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 มี.ค. 2557 - 17 มี.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22 ม.ค. 2557 - 22 มิ.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตรเคลื่อนที่สู่ฟาร์มชุมชุน ปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 ม.ค. 2557 - 20 มิ.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลี้ยงเป็ดเทศเป็นอาชีพอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ม.ค. 2557 - 12 มิ.ย. 2557
โครงการการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน คณะครุศาสตร์ 08 ม.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องประดับละครไทย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 23 ธ.ค. 2556 - 26 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากผลิตผลการเกษตร ปีที่1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21 ธ.ค. 2556 - 18 มิ.ย. 2557
โครงการแข่งขันทักษะทางการบัญชี ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ 30 ส.ค. 2556 - 30 ส.ค. 2556

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28