ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 20 พ.ค. 2557 - 21 พ.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำป้ายชื่อพรรณไม้ โครงการพระราชดำริ 19 พ.ค. 2557 - 20 พ.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18 พ.ค. 2557 - 19 พ.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษครูประถมศึกษาสู่สังคมอาเซียน คณะครุศาสตร์ 17 พ.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายสิ่งแวดล้อม ปฐพี - วารี -พฤกษา (ดิน-น้ำ-ป่า) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08 พ.ค. 2557 - 08 พ.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 07 พ.ค. 2557 - 07 พ.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตน้ำพริกแกงส้มให้มีรสชาติเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 เม.ย. 2557 - 15 เม.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือทางด้านชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 เม.ย. 2557 - 14 เม.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์เฟินชายผ้าสีดาและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โครงการพระราชดำริ 09 เม.ย. 2557 - 09 เม.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลผิวกาย (herbal body treatment) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08 เม.ย. 2557 - 22 เม.ย. 2557

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28