ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานและการกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ คณะครุศาสตร์ 13 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เตรียมความพร้อมสอนสอบ O-Net คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 ธ.ค. 2557 - 04 ธ.ค. 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฝีไม้ลายเพลง ครั้งที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 24 พ.ย. 2557 - 26 พ.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป (MS Excel) สำหรับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 ต.ค. 2557 - 02 ต.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือโฮมรูม คณะครุศาสตร์ 21 ก.ค. 2557 - 21 ก.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนดนตรีสำหรับครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 25 มิ.ย. 2557 - 27 มิ.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฝีไม้ลายเพลง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 24 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร้องรำทำงานศิลป์ครั้งที่ 8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 19 มิ.ย. 2557 - 20 มิ.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามกลุ่มออกลูกเป็นตัว คณะเทคโนโลยีการเกษตร 23 พ.ค. 2557 - 13 มิ.ย. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะสื่อผสม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 20 พ.ค. 2557 - 21 พ.ค. 2557

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28