ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ โครงการพระราชดำริ 14 ก.พ. 2558 - 15 ก.พ. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ "คืนกล้วยไม้สู่ป่า คืนพฤกษากลับถิ่น" โครงการพระราชดำริ 13 ก.พ. 2558 - 13 ก.พ. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างจิตสำนึกรักถิ่นฐาน ต.ตูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อสร้างสรรค์...สัมพันธ์ชุมชน ต.โตนดด้วน อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31 ม.ค. 2558 - 01 ก.พ. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามกลุ่มออกลูกเป็นตัว ปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30 ม.ค. 2558 - 13 ก.พ. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัตวบาลบริการ ด้าน การจัดการพ่อแม่พันธุ์เป็ดเทศเพื่อผลิตลูกเป็ดขาย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ม.ค. 2558 - 19 ก.พ. 2558
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะครุศาสตร์ 06 ม.ค. 2558 - 27 ม.ค. 2558
เกษตรเคลื่อนที่สู่ฟาร์มชุมชน ปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 ธ.ค. 2557 - 08 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องประดับละครไทย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 16 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน ด้วยเครื่องมือ‘SKRU (3X9)nCP-IHD Synergytool’(Workshop ‘SKRU(3X9)n CP-IHD Synergy tool’for Innovative Health Development Project with Community Participation) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 ธ.ค. 2557 - 17 ธ.ค. 2557

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28