ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ความล้มเหลวและสาเหตุต้นตอของปัญหา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 มี.ค. 2558 - 26 มี.ค. 2558
โครงการบริการวิชาการตามศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 10 มี.ค. 2558 - 22 ส.ค. 2558
ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09 มี.ค. 2558 - 12 มิ.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Apps For Education สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 07 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัตวบาลบริการ ด้าน การคัดเลือกพันธุ์และการผสมพันธุ์แพะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 05 มี.ค. 2558 - 26 มี.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนวิทยาศาสตร์จากโครงงานและการสรา้งสื่อการสอน ศูนย์วิทยาศาสตร์ 04 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ โครงการพระราชดำริ 03 มี.ค. 2558 - 03 มี.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย อี เอ็ม บอล ในงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 ก.พ. 2558 - 25 ก.พ. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากผลิตผลการเกษตร ปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21 ก.พ. 2558 - 25 เม.ย. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ MGT Creative Business คณะวิทยาการจัดการ 19 ก.พ. 2558 - 15 พ.ค. 2558

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28