ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลาที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธ์พืชป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560
โครงการแข่งขันทักษะทางการบัญชี ครั้งที่ 14 คณะวิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำปาดะ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากจำปาดะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 ก.ค. 2560 - 24 ก.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560
โครงการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จำปาดะจากงานวิจัยสู่ตลาด คณะวิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2560 - 02 ส.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรื่อง ร้องรำทำงานศิลป์ ครั้งที่ 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 20 มิ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวาดภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 06 มิ.ย. 2560 - 07 มิ.ย. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 05 มิ.ย. 2560 - 24 ก.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการประหยัดพลังงานแก่ชุมชนเทศบาล ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28