ชื่อเอกสาร/แบบฟอร์ม เชื่อมโยง
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนองบประมาณแผ่นดิน (วช.)
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2554 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2555 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2556 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2557 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2559 ดาวน์โหลด
ขอรับรองการคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการวิจัยและจัดทำสัญญารับทุน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนองบประมาณกองทุนวิจัย
รภ.1 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัย กองทุนวิจัย ดาวน์โหลด
รภ.2 แบบเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัย ดาวน์โหลด
ภาคผนวก 1 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก 2 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก 3 ดาวน์โหลด
ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด
ขอรับรองการคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการวิจัยและจัดทำสัญญารับทุน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนองบประมาณ สกอ.
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ พ.ศ.2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี(แบบ ว-1ด) ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน สกอ. ดาวน์โหลด
ขอรับรองการคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการวิจัยและจัดทำสัญญารับทุน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
หนังสือขออนุมัติจัดซื้อวิจัย  ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายละเอียดของพัสดุวิจัย  ดาวน์โหลด
ใบตรวจรับพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ดาวน์โหลด
แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ สบว 1.6) ดาวน์โหลด
รายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ สบว 2.5) ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
แบบสัญญาเช่าพื้นที่ทดลอง(หัวหน้าโครงการ) ดาวน์โหลด
แบบสัญญาเช่ารถยนต์(หัวหน้าโครงการ) ดาวน์โหลด
แบบสัญญาเช่าเรือ(หัวหน้าโครงการ) ดาวน์โหลด
สัญญาค้ำประกันผู้ช่วยนักวิจัย ดาวน์โหลด
สัญญาจ้างผู้ช่วยวิจัย(หัวหน้าโครงการ) ดาวน์โหลด
ฟอร์มภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย ดาวน์โหลด
สัญญาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการดำเนินการโครงการวิจัย จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ดาวน์โหลด
หนังสือขอรับมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
แบบบันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 ดาวน์โหลด
แบบบันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 ดาวน์โหลด
แบบบันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลด
บันทึกขออนุมัติปิดโครงการวิจัยและส่งคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยคงเหลือ (กรณีไม่เบิกเงินงวดที่ 3) ดาวน์โหลด
แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินตลอดโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด
หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ดาวน์โหลด
แบบขออนุมัติเบิกเงินกรณีจัดโครงการ ดาวน์โหลด
งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มอื่นๆ
รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(ทุน สกอ.) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขยายเวลาการเก็บรักษาเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก ดาวน์โหลด
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดาวน์โหลด
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย (งบกองทุน, วช.) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะเวลาการวิจัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ทุน วช., กองทุน) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรายงานความก้าวหน้า (ทุนสกอ.) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัย ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะผู้วิจัย บทบาทความรับผิดชอบและสัดส่วนงานวิจัย ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
บันทึกข้อความขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์-1 ดาวน์โหลด
แบบขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์-2 ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมการขอรับเงินค่าตอบแทนการตึพิมพ์ ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการไปนำเสนอผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
บันทึกขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
<< ย้อนกลับ