ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
5717 ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการเกษตร amorn_3@yahoo.com
57205 ผศ.จิรพงศ์ สุขจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการเกษตร jirapong.su@skru.ac.th
57691 นายธัชวีร์ ขวัญแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการเกษตร tachawee1803@gmail.com
57373 ผศ.ดร.โชคดี ชเลิศเพ็ชร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการเกษตร chokdee.ch@skru.ac.th
57374 นายปริญญา พานิชย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการเกษตร parinya.pa@skru.ac.th
57616 ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการเกษตร abhichard_n@hotmail.co.th
57377 ดร.อวิกา ศิริรัตนากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร avika.si@skru.ac.th
57378 นางสาวณิศรา ปรีชานนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร nisara.pr@skru.ac.th
57379 ดร.ธิติมา พานิชย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร uangjan@hotmail.com
57380 ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ittipornk@gmail.com
57626 นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร khanittha_15@hotmail.com
571 นางสุเพ็ญ ด้วงทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร dsupendl@hotmail.com
5718 นางสาวอดิศรา ตันตสุทธิกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร tan1ads@yahoo.com
57147 ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร nopparat.vo@skru.ac.th
57156 ผศ.ณฐมน เสมือนคิด คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร nathamon.sa@skru.ac.th
57206 นางสาวกมลทิพย์ นิคมรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร kamonthip.ni@skru.ac.th
57653 นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร tosapon_sujirat@hotmail.com
57654 นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร su_wijitsopa@hotmail.com
57649 นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร wachiraphan.ch@skru.ac.th
57683 นางสาวอังคณา ไชยหนู คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร angkanapongsak@hotmail.co.th
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU