ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
57264 ดร.มงคล เทพรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ mongkol.th@skru.ac.th
57375 นายวรพัฒน์ สายสิญจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ worapat.sa@skru.ac.th
57615 นายอภิชาติ พันชูกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ Punchukrang@gmail.com
57625 นางสาวปริยากร บุญส่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ Priyakorn_bs@hotmail.com
57627 นายวิณากร ที่รัก คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ catfish406@hotmail.com
57376 นายพงศธร จันทรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ pongsaton634@hotmail.com
57617 นายกานตกานท์ เทพณรงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Racing-m@hotmail.com
57618 นางสาววิจิตรา ตุ้งซี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Aquaticfirn@hotmail.com
573 ผศ.ณิศา มาชู คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ mod1545@gmail.com
576 ผศ.สบาย ตันไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ sabai.ta@skru.ac.th
577 รศ.นฤมล อัศวเกศมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ monmine2002@yahoo.com
5714 ดร.ทนงศักดิ์ ธนูทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ thanutho@hotmail.com
5720 นายนิพนธ์ หมาดอาหิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ maejo_59@yahoo.com
57142 นายศรันย์ รักษาพราหมณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ sarun.ru@skru.ac.th
57143 นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
57144 นางสาวจริยา ปลัดอิ่ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
574 ดร.รัชฎา เศรษฐวงศ์สิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการเกษตร rachada.se@skru.ac.th
578 ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการเกษตร ajackrit@hotmail.com
5712 นายทวีศักดิ์ ทองไฝ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการเกษตร tweesak@gmail.com
5715 นายสันติ หมัดหมัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการเกษตร santi_27354@hotmail.com
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU