ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
57330 นายชำนาญ พูลสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมและการจัดการ
57344 นางต่วนนูรีซันน์ สุริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมและการจัดการ tuannurisan@gmail.com
57346 นายศุภชัย ชัยณรงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมและการจัดการ c_suppachai@hotmail.com
57660 นางสาวปุณิกา สุวรรณสังข์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม xxx@xxx.com
57661 นางสาวอิสรี คงประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม xxx@xxx.com
57663 นางสาวกรกนก สิตาพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม nufuse96@hotmail.com
57678 นางสมลัคน์ ศรีสุวรรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม email@email.com
57690 นางสาวศุภัครชา อภิรติกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ supakracha.ap@skru.ac.th
572 ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ pboonyapipat@yahoo.com
575 ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ krunn.bu@skru.ac.th
579 นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ d.pinit1@yahoo.co.th
5710 นายปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ lovepoypoy@hotmail.com
5711 นายสมโภช หมัดอาดัม คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ folk_van49@hotmail.com
5713 นายรัญจวน อิสรรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ Runjuan_it@hotmail.com
5716 นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ pongsak039@gmail.com
5719 นายตรียนาถ หัตถประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ Treeyanart@yahoo.com
57145 นายวัชรินทร์ รัตนชู คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์
57201 ผศ.มานี เตื้อสกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์
57227 รศ.ดร.สุรพล มนัสเสรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์
57240 ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเกษตรศาสตร์ phattharaporn.pa@skru.ac.th
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU