ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
57402 นายธีระเดช เพชรแก้ว คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ teeradej.ph@skru.ac.th
57693 นายสุรีรัตน์ แก้วคีรี คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ sureerat@skru.ac.th
57703 นายคฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ katawut.ta@skru.ac.th
5768 นางสาวมาธุรี อุไรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ meili_may141@hotmail.com
5770 ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ y_saiphon@hotmail.com
5771 นางสาวพิราสินี ชัยคุณทวีโชติ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ pirasinee.s@hotmail.com
5772 นางสาวรัตนากรณ์ ภู่เจนจบ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ p_pu_pai@hotmail.com
5773 นางสาวสุณิสk ชิณนะพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ joy_aimer@hotmail.com
57150 นางปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ bee_parichat@yahoo.com
57389 นายวรสันต์ ถาวรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ worasan_be@hotmail.com
57590 ผศ.สุพล เพชรานนท์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ no@emial.com
57657 นางสาวอัญญารัตน์ สุวรรณโณ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ xxx@xxx.com
57312 นางกรรณิการ์ กลิ่นนวล คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ kannika.kr@skru.ac.th
57115 นายจอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Chomkansak@Gmail.com
57119 ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี kuntapon64@gmail.com
57121 นายสมศักดิ์ ภควัตชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี somsak_1@hotmail.com
57122 นายพุฒิธร ตุกเตียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี pittaya_1@gmail.com
57123 นายนิพนธ์ มณีโชติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Nipon_123@gmail.com
57124 ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี weerachai.sang@yahoo.com
57125 นายเสรี หนูหลง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี saree_123@gmail.com
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU