ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
5765 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว phongiw@yahoo.com
5766 นางสาวหทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว keaoja@yahoo.com
5767 ดร.เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว n_teppagorn@hotmail.com
57403 นางนัยนา โง้วศิริ คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Na3397@yahoo.co.th
57404 นางสาวนารีภรณ์ ศรีจริต คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว little.pupet@hotmail.com
57405 นางสาววาสนา ขวัญทองยิ้ม คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว moojeab_20@hotmail.com
57406 นางสาวยุวดี เพ็ชรสงคราม คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว pookpui_c2pcf@hotmail.com
57407 นายอรุณ บิลหลี คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Billee_789@yahoo.co.th
57408 นางสาวธัญวรัตน์ นนทอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Nonta_anan@hotmail.com
57638 นางสาวณภัสร์วัลย์ ยินเจริญ คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว npswyj@hotmail.com
57639 นางสาวอรณิช สาครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว aranid.sakarin@gmail.com
57710 นางสาวเกตวดี หมัดเด็น คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว katty_c5@hotmail.com
5782 ผศ.ธนภัทร ยีขะเด คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ tnapat@live.com
5784 นางสาวธนัญญา ยินเจริญ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ thanat_3@hotmail.com
5786 นายอดิสรณ์ สำเภา คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ aj.adisorn@hotmail.com
5787 นางสาวยินดี อ่อนศรีแก้ว คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ yindeeconcept@gmail.com
57338 นางสาวผกามาศ ไพโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ pakamas.p@gmail.com
57339 นายสมสวัสดิ์ มาลาทอง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ msomsawat@hotmail.com
57401 นายวุฒิชัย อินทร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ inkaew@gmail.com
57402 นายธีระเดช เพชรแก้ว คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ teeradej.ph@skru.ac.th
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU