ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
57410 นางสาวสมลักษณ์ หอมสิน คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ somlak.ho@skru.ac.th
57411 นางสาวเปรมภาว์ ด้วงทอง คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ prempa.du@skru.ac.th
57412 นางสาวเพชรดาว เพ็ชรจรูญ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ pechdao.pe@skru.ac.th
5776 นายจตุรภัทร จันทร์ทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ cchaturabhat@ymail.com
57666 ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ komwit.siritorn@gmail.com
5763 ดร.ชูตา แก้วละเอียด คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ eyetar@yahoo.co.th
5774 ดร.ศิริรักษ์ จวงทอง คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ Sirirakju@windowlive.com
5780 ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ surapan.ju@skru.ac.th
5783 ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ prapaporn_saengthong@yahoo.com
57166 นางสาวเจนตา ชมธรณินทร์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
57241 นางสาวพิมใจ พรหมสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ pimjai.pr@skru.ac.th
57269 นายวันฉัตร จารุวรรณโน คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ wanchatt.ja@skru.ac.th
57311 ดร.ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ chitaporn.th@skru.ac.th
57329 นายสรัช ดอกบัวแก้ว คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ sarat.do@skru.ac.th
5777 ผศ.สิริพร จิตรักษ์ธรรม คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ aied50@hotmail.com
5781 นางเฉลิมศรี อรรจนกุล คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ watechapit@hotmail.com
57310 นางสาวจุฬารัตน์ หนูทอง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ jeanstory@gmail.com
57390 นางศราณี เวศยาสิรินทร์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ saraneem@hotmail.com
57391 ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ mgt@skru.ac.th
57392 นางสาวปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ pathayar@gmail.com
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU