ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
57400 นางสาวณัฐชยา ตันกุ้ย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป Natch.cee@gmail.com
57589 นางสาวกุสุมา ชูเกียรติวงศ์กุล คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป research@mail.skru.ac.th
57381 นางอุษณีย์ พัฒโน ภัทรปีติกุล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี udsanee.pattano@hotmail.com
57382 นางณิชาภัทร บุญรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี nichit@windowslive.com
57383 นางสาวขวัญพร ศุทธวิโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี nawhk@chaiyo.com
57384 นายประสิทธิ์ รุ่งเรือง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ton_prasit@hotmail.com
57385 นางสาวจุไรรัตน์ ทองบุญชู คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี plammyonly@hotmail.com
57635 นางสาวลักขณา ดำชู คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี Lug-anna@hotmail.com
57636 นางสาววลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี walailak2517@gmail.com
57640 นางสาววรกร ภูมิวิเศษ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี worakornpumiviset@gmail.com
5779 ผศ.สุพยอม นาจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี suphayom200@hotmail.com
57243 ผศ.ภรทิพย์ นิลมณี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี pt_nilmanee@hotmail.com
57331 นางปทุมพร ชโนวรรณ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี paulla_c@yahoo.com
5775 ผศ.นิตยา วัชระ (เปลี่ยนจากสกุลเดิม คณะวิทยาการจัดการ การตลาด jw_nitty@hotmail.com
57207 นางรรินา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ การตลาด rina1977_4@hotmail.com
57249 นางสาวจาริณี แซ่ว่อง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด jarinee8@hotmail.com
57313 นางสาวจิราภรณ์ ไวยาถาวร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด Jw_2554@hotmail.co.th
57386 นางสิริชนก อินทะสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด Rin_nok@yahoo.com
57387 ผศ.มีพร หาญชัยสุขสกุล คณะวิทยาการจัดการ การตลาด meeporn@yahoo.com
57388 นางสาวสิริกันยา โชติช่วง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด kik_chotchoung@hotmail.com
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU