ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
57552 ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา ppcbe@hotmail.com
57553 นางวรรณี กองพิธี คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา
57656 ดร.กนกกร ศิริสุข คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา darkzone_k11@hotmail.com
57689 นายปถวีธร เพชรสุริยา คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา thon_4785520@hotmail.com
5726 ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้ narong.backup@gmail.com
5727 ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้ somnuk_that@yahoo.com
5733 นางสาวสิรีธร ถาวรวงศา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้ sireethorn.kae@gmail.com
5736 ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้ ach.wong@hotmail.com
57612 นางกมลทิยพ์ สมบูรณ์พงษ์ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้ pp.washi@gmail.com
57183 ผศ.เพียงใจ ผลโภค คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้
57200 นางเอื้อนจิตร สัมมา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้ summa45@hotmail.com
57554 ผศ.ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้ jchoorak@gmail.com
57555 นางสาววิมลวรรณ มีบุญ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้ wimol_meeboon@hotmail.com
57556 นางสาววิภาพรรณ นำอุทิศ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้
57557 นายวีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้
57558 นางสาวนิพัทธา ชัยกิจ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้
57559 นางสาวณิชภัทร ชัยวรากรณ์ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้
57560 นางสาวขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้ noi_tsu@hotmail.com
57561 นางสาวรติมา เทียนไชย คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้ ratima.t@gmail.com
57562 นางสาวอังคณา อุทัยรัตน์ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการการจัดการเรียนรู้ yakumi_131@hotmail.com
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU