ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
57549 นายพลากร นัคราบัณฑิต คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57550 นายฐาปนวัฒน์ สุขปาละ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57543 ผศ.สุรชัย ฉายศิริพันธ์ คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
57544 ผศ.ดร.เพ็ญพักตร นภากุล คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม drpenpak@gmail.com
57545 นายเพชร รองพล คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
57319 ดร.ชุติมา จันทรจิตร คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม apchutima@gmail.com
5732 นางมะลิ ประดิษฐแสง คณะครุศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว noomom@hotmail.com
5734 นางสาวรุ่งรังสิมา สัตยาไชย คณะครุศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว Rung_26@hotmail.com
57315 นางสาวกาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ คณะครุศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว kankamol.s@hotmail.com
57537 ผศ.ยุพดี ธรรมชาติ คณะครุศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว
57538 นางมณีนุช รองพล คณะครุศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว ma_neenuch@hotmail.com
57539 นางไปยดา สุตระ คณะครุศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว
57622 นางสาวไหมไทย ไชยพันธ์ุ คณะครุศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว bimbimaru@hotmail.com
57540 นางนงนภัสส์ มากชูชิต คณะครุศาสตร์ วัดผลการศึกษา
57541 นายมนตรี เด่นดวง คณะครุศาสตร์ วัดผลการศึกษา dd_montree@hotmail.com
57542 นางสาวจงกล บัวแก้ว คณะครุศาสตร์ วัดผลการศึกษา ajbua55@gmail.com
5728 ดร.ปรีดา เบ็ญคาร คณะครุศาสตร์ วัดผลการศึกษา
5730 ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย คณะครุศาสตร์ วัดผลการศึกษา rujirapun_k@hotmail.com
57213 ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร คณะครุศาสตร์ วัดผลการศึกษา
57317 ดร.สถิตย์ ประสิทธากรณ์ คณะครุศาสตร์ วัดผลการศึกษา satid2009@gmail.com
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU