ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
5729 นายยุทธพงศ์ การนา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
5731 ดร.ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา p_chalert@hotmail.com
57180 นายสวัสดิ์ สุคนธ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57184 นายสมปอง สุนทะโก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57185 นายจำแลง มนต์ประสาสน์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57186 นายจำรัส พันธนียะ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57187 นางสาวสายจิต เสาวคนธ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57188 นายรุ่งโรจน์ เรื่องรุ่ง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57189 นางสาวเปรมวดี พัฒนะเวชกิจ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57202 นางพรรณี ไชยโย คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57223 ดร.อารี สาริปา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา tisaripa@hotmail.com
57224 นางเกศริน มนูญผล คณะครุศาสตร์ พลศึกษา Kesarin_m@hotmail.com
57250 นายภคพงศ์ ปวงสุข คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57251 นายชยพล การนา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57309 ดร.นกุล โสตถิพันธ์ุ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา xxx@xxx.com
57314 ผศ.ถวิล อนันตพงศ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57596 นางสาวเขมนิจ วัฒนทินโชติ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ninjahatolee@yahoo.com
57546 นายภูวเดช อินทเรือง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา monchai_in@hotmail.com
57547 นายวสันต์ ยอดศรี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
57548 นายอิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา himmy13@hotmail.com
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU