ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
57362 นางจุติกา โกศลเหมมณี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง
57363 นางสาวญาณิกา สุวรรณวิจิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง
57364 นางสาวรัชยา วีรการณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง
57365 นางสาวตถาตา สมพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง
57611 นางทัศนียา คัญทะชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง thatsaniya.ka@skru.ac.th
57623 ดร.จรรย์สมร ผลบุญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง jansamorn9@gmail.com
57630 นางสาวรวิสรา ศรีชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง rawisara9719@hotmail.com
57637 นางสาวญาณิกา สุวรรณวิจิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง jansamorn9@gmail.com
57664 นางสาวอักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง Aksrawadee@hotmail.com
57697 นายยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง hong2529@hotmail.com
57136 ผศ.ไชยวุธ โกศล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย c.goson.skl@gmail.com
57137 นายรัชวิช มุสิการุณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย ninja_cu@hotmail.com
57139 ผศ.กี จันทศร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย seangsawang_a@hotmail.com
57219 นายบรรเทิง สิทธิแพทย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย terng2003@gmail.com
57299 นางสาวสุณิสา ศิริรักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย
57366 นายกฤษณ์ พุทธกูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย
5721 นายไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา chaiyai_@hotmail.com
5722 นางสาวลำดวน เกษตรสุนทร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา educate@skru.ac.th
5724 ผศ.วันทนีย์ บางเสน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา wantanee_b@yahoo.com
5729 นายยุทธพงศ์ การนา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU