ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
57360 นายโอภาส อิสโม คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง
57362 นางจุติกา โกศลเหมมณี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง
57363 นางสาวญาณิกา สุวรรณวิจิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง
57364 นางสาวรัชยา วีรการณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง
57365 นางสาวตถาตา สมพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง
57611 ผศ.ทัศนียา คัญทะชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง thatsaniya.ka@skru.ac.th
57623 ดร.จรรย์สมร ผลบุญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง jansamorn9@gmail.com
57630 นางสาวรวิสรา ศรีชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง rawisara9719@hotmail.com
57637 นางสาวญาณิกา สุวรรณวิจิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง jansamorn9@gmail.com
57664 นางสาวอักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง Aksrawadee@hotmail.com
57697 นายยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง hong2529@hotmail.com
57136 ผศ.ไชยวุธ โกศล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย c.goson.skl@gmail.com
57137 นายรัชวิช มุสิการุณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย ninja_cu@hotmail.com
57139 ผศ.กี จันทศร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย seangsawang_a@hotmail.com
57219 นายบรรเทิง สิทธิแพทย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย terng2003@gmail.com
57299 นางสาวสุณิสา ศิริรักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย
57366 นายกฤษณ์ พุทธกูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย
5721 นายไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา chaiyai_@hotmail.com
5722 นางสาวลำดวน เกษตรสุนทร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา educate@skru.ac.th
5724 ผศ.วันทนีย์ บางเสน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา wantanee_b@yahoo.com
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU