ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
57436 นางสาวอมรรัตน์ จิรันดร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ handelly29@hotmail.com
57437 นางสาวอริศรา สุขขัวญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
57438 นางสาวชุตินธร รุณปักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ eng_chutintorn@hotmail.com
57439 นางมณี อินทพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ krumanee@hotmail.com
57440 นางสาวโสภิดา ขาวหนูนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ sopida.kh@skru.ac.th
57441 นายวิสุทธิ์ กระจ่างศิริศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ wisoot62@hotmail.com
57442 นางสาวสมหมาย โชติรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
57443 นางสาวจิลลนา หมัดตะทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ vsalila@hotmail.com
57444 นางสาวจุไรรัตน์ เรืองโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
57445 นางสาวอรวีร์ ปานนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ orawee.pa@gmail.com
57446 นางสาวณภัสร์วัลย์ ยินเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
57447 นางสาวพัชราวดี อักษรพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ tu_asp@yahoo.com
57712 นางฮัสนีดา สมาอูน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ hasnida2008@gmail.com
5739 รศ.ดร.กิตติ ตันไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ sumpachano@hotmail.com
5749 ผศ.ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ sarut_petch@hotmail.com
5750 นายนาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ keng2924@gmail.com
5751 นางสาวกัลย์วดี เรืองเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ kanwadee_r@hotmail.com
5752 นางสาวนันทยา ศรีวารินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ poo_nuntaya@hotmail.com
5753 นายปารย์พิรัชย์ จันเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ pootin2517@hotmail.com
5757 นางสาววรรณดี หนูหลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ wandeeabac@yahoo.com
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU