ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
57454 นางสาวกมลทิพย์ กาลพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย kamonthip_ku50@hotmail.com
57455 นายกีรกิต จิตสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
57456 นางสาวณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ratne_a@hotmail.com
57457 นางสาวชญาน์ทัต เอี้ยวฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
5737 นางสาววารุณี วงศ์วิเชียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
5740 นายเกษม ขนาบแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย thon_4785520@hotmail.com
5754 นางสาวจอมขวัญ สุทธินนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย wuakrating@gmail.com
5755 นางสาวอภิชญา แก้วอุทัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย i_nam119@hotmail.com
5762 นายชยุต อินทร์พรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย abundancehappylife@hotmail.com
57195 ผศ.ไพบูลย์ ตรีน้อยวา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ptsongkhla@yahoo.com
57198 นางสุมา ทิพย์ธารา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย tipsu03@yahoo.com
57321 ศ.อำนวย ยัสโยธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
57197 นางสาววงศ์แข ภัทรนิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ pwongkae@hotmail.com
57712 นางฮัสนีดา สมาอูน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ hasnida2008@gmail.com
57428 นางสาวณัฏฐิกา บุญรัศมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ aomnatthy@hotmail.com
57429 นางสาวนิสิตา ฤทธาภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
57430 ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ vsalila@hotmail.com
57431 นางอุรารัตน์ ปานรอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
57432 นางสาวสุกัญญษ เตียวสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ hikai_25@yahoo.com
57433 นางสาวฑิตฐิตา สินรักษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ Cotton_ta@hotmail.com
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU