ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(คลิกที่ชื่อนักวิจัยเพื่อดูข้อมูล)
รหัสนักวิจัย ชื่อ - สกุลนักวิจัย หน่วยงาน โปรแกรมวิชา อีเมล์
5796 นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป chanyut_ph@yahoo.com
5798 ดร.บรรจง ทองสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป btongsang@yahoo.com
5799 นายเสรี เรืองดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป chaiyai@hotmail.com
57109 ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป anumj@yahoo.com
57191 นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
57192 นายศักดิ์ชาย คงนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
57193 นายพะเยาว์ ยงศิริวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป py.skru@hotmail.com
57511 ผศ.วัฒนา เดชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
57512 นางสาวนวรัตน์ สีตะพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
57513 นางสาวพิชญ์พิไล ขุนพรรณราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป pitchpilai@gmail.com
57514 นายศราวุฒ ชูโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป choolok@gmail.com
57515 นางสาวมูรณี ดาโอะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป murnee_daoh@gmail.com
57692 นายหาสันต์ สาเหล็ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี xxx@xxx.com
57680 นายสอแหละ บางูสัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี xxx@xxx.com
57448 ผศ.วินัย จันทร์พริ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
57449 นายจรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
57450 นางสาวสุจินต์ หลงขาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
57451 นางสาววรวรรณ สุขใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย baipor_13@hotmail.com
57452 นางสาวชนางลักษณ์ ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย nokyoongs@hotmail.com
57453 นางสาวจริยา หนูตีด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย noonny10@hotmail.com
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU